[Theme Win 7] Enomoto Takane / Ene - Meikaku City Actors By Bashkara